medikal
SON EKLENENLER

Kırım'ın Osmanlılara Bağlanması ( 1475 )

Kırım'ın Osmanlılara BağlanmasıKaradeniz ticaret yollarının denetim altına alınabilmesi için Karadeniz'de kıyısı olan toprakların Osmanlı hakimiyetine katılması gerekliydi. Bu amaçla ; Osmanlı Devleti, önce Kerç ve Sudak limanlarını aldı. Daha sonra Cenevizlilerden Kefe Limanı'nı alarak onları teslim olmak zorunda bıraktı. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması Kırım'ı alarak Osmanlıya bağlı bir hanlık haline getirdi (1475 ). Böylece;

* Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.
* İpek Yolu'nun Karadeniz'in kuzeyine giden kolu denetim altına alındı.
* Kırım'ın alınmasıyla Lehistan üzerine doğrudan yapılacak seferlerde üs kazanıldı.

istanbul'un Fethi ( 29 Mayıs 1453 )

İstanbul'un Fethi ( 1453 )

1451 Yılında 2. Murat'ın ölümüyle tahta geçen oğlu 2. Mehmet, Bizans'ı Osmanli Devletinin Rumeli'de ilerlemesine ve büyümesine engel görüyordu. Bu engeli ortadan kaldırmak için İstanbul'un alınması gerekiyordu.

Ayrıca İstanbul'un fethini gerekli kılan bazı nedenler vardı,bunlar:

*Bizans'ın Anadolu Beyliklerini Osmanlı Devletine karşı kışkırtarak Anadolu'daki Türk siyasi birliğini bozmaya çalışması,

*Bizans'ın Osmanlı Şehzadelerini kışkırtarak Osmanlı Devletin'de taht kavgalarına neden olması,

*Anadolu ve Rumen toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için İstanbul'un alınması,

*Bizans'ın Avrupa - Hristiyan dünyasını kışkırtıp, Haçlı seferlerine zemin hazırlaması,

*Bölge ticaret yollarının ve kazançlarının ele geçrilmesi için İstanbul'un fethi gerekiyordu.

2. Mehmet bu nedenlerle İstanbul'un fethi için hazırlıklara başladı. Önce Karamanoğulları ile anlaşarak Anadolu'daki güvenliği sağladı.Anadolu Hisarı'nın karşısındaki Rumeli Hisarını ( Boğazkesen ) yaptırdı. Böylece Bizans'a karadenizden gelecek yardımları engelleyebileceği gibi Anadolu'dan Rumeliye geçebilecekti.

Bundan sonraki hazırlıklar; büyük çaplı topların döktürülmesi,Edirne'de ordunun hazırlanması , Balkanlar'dan gelecek yardımın engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması olmuştur.

Bu hazırlıklardan sonra, Osmanlı ordusu 6 Nisan 1453 Tarihinde İstanbul'u kuşattı. 18 Nisan'a kadar top ateşi ile surlar yıkılmaya çalışıldı. 20 Nisan'da denizlerde mücadele başladı. Ancak Haliç'in ağzının zincirlerle kapatılmış olması nedeniyle Osmanlı donanması Haliç'e giremedi. Oysa Bizans'a yardıma gelen Venedik , Papalık ve Ceneviz gemileri Osmanlı Donanmasını yararak haliç'e girmişti. 2. Mehmet, tüm bu gelişmeler üzerine 22 Nisan gecesi gemileri , yağlı kazıklar üzerinden karadan ( kasımpaşa sırtlarından ) Haliç'e indiritti.Karadan ve denizden saldırıya geçen Osmanli kuvvetleri , 54 gün sonra 24 Mayıs 1453'te İstanbul'a girerek , şehri teslim aldı. Şehre hiç dokunulmadığı gibi şehirden kaçanların dönmesine de izin verildi.

İstanbul Fethinin Türk Tarihi Açısından Önemi

* İstanbul'un fethi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans'ın yarattığı tehlike ortadan kalktı.

* İstanbul'un alınması ile Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi.

* İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti yapıldı , ve 2. Mehmet "Fatih" ünvanını aldı.

* Osmanli Devleti'nin yükselme dönemi başladı.

İstanbul'un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Önemi

* İstanbul'un fethi sırasında kullanılan büyük topların en güçlü surları bile yıkabileceği görülmüştü. Bu denli güçlü topların yapılması , Avrupa'daki "derebeylik" lerin yıkılmasına ve merkezi krallıkların güçlenmesine neden oldu.

* İstanbul'un fethiyle Orta Asya'dan Karadeniz'e ulaşan İpek Yolu'nun önemli bir bölümünün Osmanli Devletinin eline geçmesi , Avrupalıları yeni ticaret yolları arayışına yöneltti. Bu olay coğrafı keşiflerin nedenlerinden birini oluşturdu.

* İstanbul'un Fethi Orta Çağın sonu , Yeni Çağın başlangıcı olmuştur.

* İstanbul'un fethinden sonra İtalya'ya giden bilim adamları oradaki eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek, Rönesans'ın başlmasına katkıda bulundular.

Trabzon imparatorlugu'nun Alinmasi

Trabzon İmparatorluğu'nun Alınması


Trabzon İmparatorluğu , Osmanli Devleti'ne vermesi gereken yıllık vergiyi vermiyordu. Akkoyunlular ile işbirliği yapıyor ve Osmanlılara karşı ittifaklarda yer alıyordu.

Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Donanması , Karadeniz'e açıldı ve Cenevizlilerden Amasra alındı(1459). Donanma Trabzon'a yöneldi. Karadan da Fatih Sultan Mehmet sefere çıkmıştı; Trabzon hem karadan, hem denizden kuşatıldı. Trabzon İmparatoru 1461 yılında şehri Fatih Sultan Mehmet'e teslim etti.

Akkoyunlu Devleti ile İliskiler ve Otlukbeli Savasi ( 1473 )

Akkoyunlu Devleti ile İlişkiler ve Otlukbeli Savaşı

Akkoyunlu hükümdari Uzun Hasan, Karakoyunluları ortadan kaldırarak, Osmanli Devleti'nin doğudaki en güçlü hükümdarı haline gelmişti. Uzun Hasan , Osmanlıların büyümesinden endişe duyuyor, Osmanli Devletine karşı oluşan ittifaklarda yer alıyordu.

Bu sebeple 1473 yılında sefere çıkan Fatih, Akkoyunlu ordusu ile Otlukbeli'nde karşılaştı.Yapılan savaşı Osmanli Devleti kazandı ve doğu Anadoluda güvenliği sağladı. Bu savaştan sonra Akkoyunlu devleti zayıflamaya başladı.1502 yılında Safevi Devleti tarafından ortadan kaldırıldı.

Mora'nın Alınması ( 1460 )

Mora despotları burayı Osmanli Devletine'ne karşı yapılan saldırılarda üs olarak kullanıyordu. Ayrıca Mora Halkı ,Rum despotlarının baskılarına karşı Fatih'ten yardım istedi.Yapılan sefer sonunda;Modon,Koron ve Navarin limanları dışında,Mora Yarım adasıda da Osmanlının eline geçti

Sirbistan Seferi ( 1454 - 1459 )

Sırbistan Seferi

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı aleyhine ittifaklara katılan Sırbistan üzerine 1454 - 1459 yılları arasında seferler düzenledi.b Bu seferler sonunda Belgrad hariç tüm Sırbistan fethedildi.

Kardeşler Arası Taht Kavgaları ( Fetret Devri )

Osmanlı tarihinde 1402 ' den 1413 yılına kadar süren ve taht kavgaları ile geçen döneme fetret devri denir. Bu dönemde Yıldırımın oğullarından Musa Çelebi , İsa Çelebi , Mehmet Çelebi ,ve Süleyman Çelebi aralarında üstünlük mücadelesi başladı. Şehzadeler arasında taht kavgası Bizans'ın işine geldiği için mücadeleyi sürekli körüklüyordu. Şehzadeler ise hükümdar olabilmek uğruna başta Bizans ve Anadolu Beyleri olmak üzere Venedik, Ceneviz, Sırp ve Bulgar gibi devletlere taviz vermek zorunda kaldılar.

Yıldırımın oğulları arasında yaşanan taht kavgalarını Mehmet Çelebi Kazandı ve 1453 yılında Osmanli İmparatoru oldu.

2. Kosova Savaşı ( 1448 )

2. Murat Varna Zaferi'nden sonra RUmeli'deki ilerleyişine devam etti.Mora'da Türk egemenliğini yeniden sağladı. Bu arada Arnavutluk'ta İskender Bey isyan etti.Osmanlı Devletinin bu isyanla uğraşmasını fırsat bilen Avrupalılar Varna yenilgisinin öcünü almak ve Osmanlı ilerleyişini durdurmak için yeniden haçlı ittifakı oluşturdular. Osmanlılar Erdel Voyvadasi Hünyani Yanoş komutasındaki yeni Haçlı ordusu ile Kosova Meydanı'nda yaptıkları savaşta büyük bir zafer kazandı.2. Kosova Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti Tuna Nehri'nin güneyindeki egemenliğini sağlamlaştırdı.

Varna Savaşı ( 1444 )

Varna Savaşı

Küçük yaşta bir şehzadenin tahta geçmesini fırsat olarak gören Avrupa devletleri , Segedin Antlaşması'nı bozarak Haçlı Ordusu hazırladı. Macarlar ve Lehlilerin önderliğindeki haçlı ordusu , 1444'te Varna önlerine geldiğinde , Osmanli Devlet Adamlarının ve 2. Mehmet'in isteği doğrultusunda 2. Murat ordunun başına geçti. Osmanlı Ordusu , Varna'da karşılaştıkları haçlı ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı.Macar Krali Ladislas savaş sırasında öldü. Erdel Voyvadası Hünaydi Yanoş kaçtı.

Varna zaferi ,Osmanli Devleti'nin daha önce aldığı yenilgilerin izlerini sildi ve Balkanlarda'ki Osmanlı egemenliğini daha da arttırdı.

Ankara Savaşı ( Sebep ve Sonuçları ) 1402

Sebepleri :

Timur yaptığı seferler ile , Altın Orda Devleti ,İran ve Irak'ı ele geçirerek Osmanlı sınırına dayandı.Kuzey Hindistan'ıda aldı.Çin'e sefer yapmayı planlayan timur bu sefer öncesi batı sınırından emin olmak ve kendine rakip olarak gördüğü Osmanlı Devletini yok etmek istiyordu.

Savaş :

Timur'un yenilgiye uğrattığı Karakoyunlu Hükümdari Kara Yusuf ile Bağdat Hükümdari Sultan Ahmet Celayir , Yıldırım'a ;Yıldırım'ın Anadolu Türk birliğini sağlama çalışırken beyliklere son verdiğini Anadolu Türk Beylikleri'de Timur a sığınmışlardı. Beyliklerin yeniden kurulmasını isteyen bu beylerin karşılıklı yaptıkları kışkırtmalarla, savaş kaçınılmaz hale geldi.

Timur 1400'de Anadolu'ya gelerek Sivas'ı ele geçirdi. Şehir muhafızlarını öldürdü.Yıldırım Beyezit durumu öğrenince harekete geçti. Sivas'tan ayrılan Timur, daha sonra Ankara'yı kuşattı. Osmanli Ordusunun Çubuk Ovasında olduğunu öğrenince oraya yöneldi.Sonuçta 2 ordu Ankara'nın Çubuk Ovasında karşılaştı (1402). Osmanlı Ordusundaki Anadolu Türk Beyliklerinden oluşan bazı birliklerin Timur'un tarafına geçmesi,Timurun ordusunda zırhlı süvarilerin ve fillerin olması Osmanlı Ordusunun yenilmesine yol açtı.Yıldırım Bayezit Timur a esir düştü.

Sonuçları :

Timur, Ankara Savaşı sonunda Karamanoğulları ,Germiyanoğulları , Aydınoğulları , Saruhanoğulları ,Menteşeoğulları ve Hamidoğulları beyliklerinin topraklarını geri verdi.Bu beyliklerin Timur egemenliğinde yeniden canlanması Anadoluda Türk Siyasi Birliğinin bozulmasına neden oldu. Ankara Savaşında alınan yenilgi nedeniyle uzun süredir kuşatma altında tutulan İstanbul'un fethi yarım asır sonraya kaldı. Rumelideki Türk ilerleyişi durdu. Fetret Devri başladı...

Niğbolu Savaşı ( 1396 )

Niğbolu Savaşı

Yıldırım Bayezit 1393'te Bulgar Krallığını ortadan kaldırarak, Bulgaristan topraklarının büyük bir kısmını Osmanlı'ya kattı.Böylece Osmanlı sınırları Tuna Nehri'ne kadar genişledi.Bosna ve Arnavutluk üzerine akınlar yapıldı. Osmanlı kuvvetlerinin macaristana kadar ilerlemesi ,İstanbul'un kuşatılması , Selanik'in fethedilmesi üzerine Osmanlıyı balkanlardan çıkarmak isteyen Avrupa Devletleri yeni bir Haçlı Ordusu hazırlayarak Niğbolu Kalesi'ni kuşattı.Yıldırım Bayezit komutasındaki Osmanlı Ordusu Niğbolu'ya geldi. 1396 yapılan savaşta haçlıları yenilgiye uğrattı.

Niğbolu zaferi , Osmanlı'nın Avrupadaki etkisini arttırdı.

1. Kosova Savaşı ( 1389 )

Çirmen Savaşı'nda Sırpları yenilgiye uğrattıktan sonra Balkanlar'da yeni fetihlere başlayan Osmanlı Akıncılarının yenilmesinden cesaret alan Balkan devletleri yeni bir haçlı ordusu hazırladılar. 1. Murat Bulgar Krallığını bu ittifaktan ayırmayı başardı.

Osmanlı Devleti'ni Balkanlar'dan çıkarmayı amaçlayan Haçlı ordusu , Kosova'da 1. Murat komutasındaki Osmanlı ordusuyula karşılaştı. Savaşta 1. Murat , haçlı kuvvetlerini büyük bir bozguna uğrattı. Daha sonra, 1. Murat savaş alanını gezerken, bir sırp fedaisi tarafından hançerlenerek şehit edildi.

Kosova Zaferinden sonra Sırplar yeniden Osmanlı egemenliğini kabul etti. Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı.

1. Murat 'ın ölümü üzerine yerine Yıldırım Bayezit geçti.

İstanbul'un Kusatilmasi

İstanbul'un kuşatılması

Yıldırım Bayezit'e karşı Karamanoğulları Beyliği ile ittifak yapan Bizans İmparatoru, bir yandan Anadolu'daki Türk beyliklerini, diğer taraftan da Avrupa devletlerini Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtıyordu.Bu gelişmeler üzerine Yıldırım Bayezıt İstanbul'u karadan ve denizden kuşattı. Niğbolu savaşının çıkması üzerine, yapılan kuşatma kaldırıldı. Niğbolu Savaşı'ndan sonra İstanbul yeniden kuşatıldı. Yıldırım Bayezıt kuşatma sürerken Bizans'ın Karadeniz ile bağlantısını kesmek için Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Osmanlı'nın elindeki toplar İstanbul'un surlarını yıkacak büyüklükte değildi. Ayrıca Anadolu'da ve Rumeli'de karışıklıklar çıkmıştı. Bu nedenlerle İstanbul kuşatması kaldırıldı. Bizans'ın Avrupa'dan yardım arayışlarının devam etmesi nedeniyle 1400 tarihinde tekrar gerçekleştirilen İstanbul kuşatması , doğuda görülen Timur tehlikesi üzerine kaldırıldı. Buna rağmen Bizans ile istenilen şartlarda bir antlaşma yapıldı.

Bu antlaşmaya göre;

* İstanbul'da bir Türk mahellesi kurulacak ve bir cami yapılacaktır.
* İstanbul'daki Türklerin davalarına bakmak için bir kadı tayin edilecek
* Bizans Osmanlı Devleti'ne her yıl vergi verecekti.

Edirne'nin Fethi ( 1362 )

Edirne'nin Fethi

Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da ilerleyebilmesi için öncelikle Edirne'nin alınması gerekiyordu. 1. Murat, ilk iş olarak Bizanslıların ve Sırpların Edirne'ye yardım göndermelerini engellemek için önemli yolları ele geçirdi. Daha sonra Sazlıdere mevkisinde Bizans - Bulgar ordularını yenerek Edirne'yi fethetti. Edirne, Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı. Edirne'nin alınması Osmanlının Balkanlar'a kesin şekilde yerleştiğini göstermesi bakımından önemlidir. Ardından filibe ve Gümülcine'nin alınması Bizans'ın Sırp ve Bulgar devletleriyle kara bağlantısını kesilmiş oldu.

Türklerin Rumeliye Geçişi ( 1353 )

Türklerin Rumeli'ye Geçişi

Adalar Deniz'inde Bizans'ın sıkıştırıldığı bu dönemde Bizans tahti için mücadele eden Kantakuzen , Orhan Bey'den yardım istedi. Onun bu isteği Osmanlı Devleti'nin Rumeliye geçişini kolaylaştırdı. Orhan bey'in oğlu Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetlerin yardımıyla Kantakuzen , Bizans imparatoru oldu.

Bizans İmparatoru Kantakuzen, Balkanlar'da çıkan ayaklandırmaların bastırılmasında, sırp ve bulgarlara karşı mücadelesinde Orhan Bey den yardım tekrar istedi. Bu yardımlar karşılığında Rumeli deki Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara verdi(1353). Çimpe Kalesi bundan sonra Osmanlı Devleti'nin Rumelideki fetihlerinde üs olarak kullanıldı.

Çirmen Savaşı ( 1371 )

Çirmen Savaşı

Sırplar,Sırp Sındığı yenilgisinin intikamını almak için Osmanlı kuvvetleri üzerine yeniden saldırıya geçti.Çirmen mevkiinde yapılan savaş,Osmanlı Devleti’nin zaferi ile sonuçlandı .Çirmen Savası ile Makedonya’nın yolları açılmış,Bulgar kralı,ayrıca Makedonya’daki Sırp prensleri ve Bizans İmparatotu Osmanlı hakimiyetini tanımıştır.Böylece Osmanlıların Balakanlardaki fetihleri kolaylaşmıstır.

Maltepe ( Palekanon ) Savaşı ( 1329 )

Maltepe - Palekanon - Savaşı


Bursan'nın Orhan Bey tarafından fethedilmesinden sonra Osmanlı komutanlarından Karamürsel, Akçakoca , Gazi Abdurrhaman ve Yakup Alp , kocaeli yarımadası'ndaki kaleleri fethetti. Osmanlı kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'na yaklaşması ve İznik'i kuşatması üzerine Bİzanslılar, karşı saldırıya geçti.Bu gelişmeler üzerineİznik'i kuşatmış olan Orhan Bey, kuşatmayı kaldırarak Bizans üzerine yürüdü.İki ordu Maltepe'de karşılaştı. İmparator 3. Andranikos komutasındaki bizans ordusu büyük bir yenilgiye uğradı.Bu savaştan sonra hem Bizans hem de Anadolu'daki Türk Beylikleri , Osmanlıların faaliyetlerini daha yakından izlemeye başladı. Bizans kuvvetlerini Maltepede bozguna uğratan Osmanlı kuvvetleri iznik'i tekrar kuşattı. Şehir direnemeyerek Orhan Bey'e teslim oldu(1331). Bu fetihten sonra İzmit de kuşatıldı ve Osmanlı egemenliğine katıldı(1337).

İznik ve İzmit'in fethiyle Kocaeli Yarımadası Osmanlı egemenliğine alındı.Böylece Osmanlılar bölgenin en güçlü Türkmen Beyliklerinden biri oldu. Bizans'a karşı yapılan gaza lideri durumuna geldi. Sakarya Havzası ve Marmara Bölgesinde Bilecik , Bursa , İznik ve İzmit'in fethiyle bu bölgenin ticari zenginlikleri Osmanlı Devleti'nin ekonomisini güçlendirdi

Sirp Sindigi Savasi ( 1364 )

Sırp Sındığı Savaşı

Osmanlı Devleti’nin Edirne ve filibe’yi alması Avrupa Hrisitiyan dunyasında tepkilere neden oldu.Balkanlar’daki Osmanlı ilerleyişini durdurmak içn Papa V.Urban ‘ın teşviki ile Macar Kralı Layoş ‘un başkanlığında Bulgar ,Macar,Sırp krallıkları Eflak ve Bizanslılar arasında itiifak sağlanarak oluşan Haçlı ordusu Osmanlı üzerine harekete geçti.Osmanlı komutanlarından Hacı İlbey in komutasındaki akıncı güçleri,hazırlıksız yakalandıkları Haçlı ordusu karagahını basarak önemli bir zafer kazandılar

Bursa'nın Fethi ( 1302 )

Osman Bey'in asıl amacı Bursa'yı almaktı. Bu nedenle şehri kuşatma altına aldı. Onun hastalanması üzerine , kuşatmaya oğlu Orhan Bey devam etti. Orhan Bey Mudanya Limanı'nı ve Orhaneli 'ni fethederek Bursa'nın Bizans ile bağlantısını kesti.Aralıklarla on yıl süren kuşatma sonucunda Bursa teslim oldu.

İpek üretiminin merkezi olan Bursa, Osmanlı Devletinin başkenti yapıldı. Osmanlıların bu dönemde Sakar Havzası ve Marmara Bölgesinde yaptığı fetihlerdeki amacı, batı yönünde ilerleyip rumeliye geçmekti.

KoyunHisar (Bafeon) Savaşı ( 1302)

KoyunHisar - Bafeon - Savaşı

Osman Bey'in yaptığı fetihler, Rum Tekfurları ve Bizans için tehlike oluşturmaya başladı. Bursa tekfurunun öncülüğünde birleşen Rum tekfurları, bizans'tan aldıkları yardımla Osman Bey'i yöreden atmak için harekete geçti. İki kuvvet KoyunHisar'dar karşılaştı. Osmanlı Beyliği'nin başarısı ile sonuçlanan bu savaş, ilk Osmanlı-Bizans savaşıdır.Kazanılan zafer Türklere İzmit yolunu açmış, Bizans'a ait Bursanın üç taraftan yolu kesilmiştir.

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

1281 yılında Ertuğrul Gazinin ölümü üzerine oğlu Osman Bey Kayı Boyu'nun başına geçti.Osman bey beyliğinin ilk devirlerinde Kastamonu uc beylerinden Çobanoğulları'na bağlıydı.Bu beyliğin ortadan kalkmasıyla doğrudan Türkiye Selçuklu Devletine bağlı hale geldi.

Osman Bey'in Bizans'a karşı sürekli gaza yapması, bir uç beyliği durumundaki Kayıların dışarıdan gelen gaziler ve garip yiğitlerle güçlenmesini sağladı.Ayrıca Osman Bey'in uclardaki Türkmenler üzerinde büyük nüfuza sahip olan Şeyh Edebali ile akrabalık kurması uclardaki hakimiyetini daha da güçlendirdi.

Osman Bey bunlarla birlikte Bizans tekfurları ile azami ölçüde iyi geçinme siyasetini takip etti. Ancak, inegöl tekfuru Osmanlı karşıtı komşu tekfurlarla ittifak kurmaya çalışıyor, Osmanlıya bağlı Türkmenlere de zarar veriyordu. Bunun üzerine Osman Bey sefer çıktı ve Karacahisar'ı fethetti.

Osman Bey'in giderek güçlenmesi Bizans Tekfurlarını rahatsız etmeye başladı.Tekfurlar Osman Bey'i ortadan kaldırmak için plan yapıyorlardı. Durumu öğrenen Osman Bey 1298'de Yarhisar ve Bilecik'i Fethettikten sonrabeyliğin merkezi Bilecik'e taşındı.


Bu fetihlerin gerçekleştiği dönemde Osmanlı Beyliği, Türkiye Selçuklı Devleti'ne bağlı bir uc beyliğiydi. Türkiye Selçuklu Sultanı 3. Alaeddin Keykubat'ın İlhanlı hükümdarı tarafından tahttan indirilerek İran'a götürülmesi üzerine Anadolu'da iktidar boşluğu oluştu. Bu Boşluktan yararlanarak güçlenen Osman Bey 1299'da bağımsızlığını ilan etti. Yundhisar ve Yenişehir topraklarınıda fethedip izmire kadar yaklaştı...

Kayı Boyu ve Osmanlı Ailesi

Osmanlı Devleti'ni kuran Türkler, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. ''Kayı kelimesi sağlam, güç ve kuvvet anlamına gelmektedir. Kayılar yirmi dört oğuz boyu içerisinde önemli bir yere sahiptir. Anadolu'ya ilk gelen Türk boylarından olan Kayılar, damga (sembol) olarak ok ve yayı kullanmışlardır.

Memluk Devleti ( 1250 - 1517 )

Memluk Devleti Kuruluşu : 1250
Memluk Devleti Yıkılıiı : 1517

Aybek tarafından Mısır'da kurulan Memlukler, 14. yüyılın en güçlü devletlerindendi. Bu devlet, sınırlarını Hicaz, Filistin , Lübnan, Suriye ve Güney Anadolu'ya kadar genişletti. Memluk Sultanı Baybars'ın hedefi, islam Dünyasının siyasi lideri olmaktı. Bu Nedenle Moğollardan kaçan Abbasi ailesine mensup muntansır'ı halife ilan ederek , koruması altına aldı. Sultan Baybars, Anadolu beyliklerinin isteği üzerine Anadolu'ya geldiyse de, İlhanlılara karşı beylerden yeterli desteği göremeyince ülkesine döndü.Memlukler Haçlı prensliklerini ortadan kaldırdılar ve bölgelerinde Moğol İlerleyişini durduran tek güç oldular.

Altın Orda Devleti ( 1227 - 1502 )

Altın Orda Devleti Kuruluşu : 1227
Altın Orda Devleti Yıkılışı : 1336


Bu devlet Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından Hazar Denizi ile Karadeniz'in kuzeybatısındaki bozkırlarda kurulmuştu(1227). Altın Orda Devleti 1260 yılından sonra Bulgarları ve Sırpları egemenliğine aldı.Böylece Moskova ve Kiev Knezliklerinin Karadeniz'e inmelerini engelledi. 14. yüzyıl sonlarında Timur'un düzenlediği seferler sonunda Altın Orda Devleti ağır yenilgiler aldı ve parçalandı. Timur, Altın Orda Devleti'nin bir daha kuvvetlenmemesi için bu devletin Hacı - Tarhan gibi önemli ticaret merkezlerini harap etti : Altın Orda Devleti'nin topraklarında yeni hanlıklar ortaya çıkması sonucu bölgedeki Türk siyasi birliği bozuldu.Daha önce Altın Orda Devleti'ne bağlı olan Moskova Knezliği , 1502 yılında bu devletin yıkılması üzerine güçlenerek Rus Çarlığı haline geldi.

İlhanlı Devleti ( 1256 - 1336 )

İlhanlı Devleti Kuruluşu : 1256
İlhanlı Devleti Yıkılışı : 1336

Cengiz imparatorluğu'nun parçalanması üzerine Cengiz Hanın torunu Hülagü tarafından İran'da kuruldu. Merkezi Tebriz olan İlhanlı Devleti , en güçlü zamanlarından İran,Irak,Kafkasya ve anadolu'ya egemen oldu.

İlhanlılar Kösedağ Savaşı'nda (1243) Türkiye Selçuklu Devletini yenilgiye uğrattılar.Anadolu'da ele geçirdikleri şehirleri yapmalayıp tahrip ettiler. Koydukları ağır vergilerle halkı ezdiler.Anadoluda tarım ve ticaret hayatı iyice zayıfladı.

İlhanlıların Anadoludaki baskısı 13. yüzyılın sonlarında azaldı. Bu süre içinde Selçukluların otoritesi zayıfladı.İlhanlıların egemenliğini kabul etmeyen Türkmen beyleri çoğunlukla Anadolu'nun batı bölgelerinde olmak üzere beylikler kurdular. Bundan sonra Anadolu'da Beylikler Dönemi başladı.İlhanlılar Gazan Han Döneminde (1295-1304) yeniden güçlendiler ve ardından 1308 yılında Türkiye Selçuklu Devleti'ni valiler aracılığıyla yönetmeye başladılar.Memluklerle mücadelelerinde zayıflayan İlhanlılar, 1336 tarihinde yıkıldı.
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Türk Destanları - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger